Alueellinen ohjausryhmä

Toimintaa alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii kokemuskouluttajatoiminnan alueellinen ohjausryhmä. Alueellinen ohjausryhmä vastaa alueensa kokemuskoulutuksen toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin.

Ohjausryhmät ovat kooltaan erilaisia ja tyypillisesti alueellisen ohjausryhmässä on edustettuina kokemuskouluttajat, opetusyksiköiden edustajat ja järjestöjen edustajat. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan tai ryhmän yhteyshenkilön sekä määrittelee toimikauden pituuden, päätösvaltaisuuteen liittyvät asiat ja muita toiminnan organisointiin liittyviä asioita.

Uutta ohjausryhmää muodostaessa on hyvä tiedottaa ja markkinoida asiasta kaikille kokemuskoulutusverkoston jäsenille ja paikallisyhdistyksille – näin toimintaan saadaan uusia toimijoita ja vastuunkantajia, sekä toiminnan läpinäkyvyys paranee.

Ohjausryhmän tehtäviä:

  • Koordinoi toimintaa alueella
  • Sopii käytännönjärjestelyistä opetusyksiköiden kanssa
  • Kutsuu koolle ja vastaa vuosittaisista kokouksista
  • Pyrkii järjestämään vuosittain alueen kokemuskouluttajille vapaamuotoisia virkistys ja keskustelutilaisuuksia
  • Toimii kokemuskouluttajien apuna tarpeen mukaan, eli tukee kokemuskouluttajien jaksamista yhdessä taustajärjestöjen kanssa
  • Vastaa toiminnan markkinoinnista alueen oppilaitoksiin
  • Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan esimerkiksi neljä kertaa vuodessa