Expertutbildningsverksamheten

Med expertutbildning avses verksamhet där man inom social- och hälsovårdsutbildning använder erfarenhetsbaserad kunskap som komplement till annan undervisning. I praktiken går det till så att t.ex. en diabetiker besöker läroinrättningen i det skede av studierna som behandlar diagnostisering och behandling av diabetes och berättar då för de studerande om sin egen sjukdom och på vilket sätt sjukdomen inverkar på hans eller hennes vardag. Också anhöriga eller närstående kan verka som experter. Till exempel kan man i utbildningen anlita en anhörig till en person som drabbats av Alzheimers sjukdom för att berätta vilken inverkan minnessjukdomen har på familjens vardag.

Expertutbildningens mål

Genom expertutbildningen får man möjlighet att av långtidssjuka och personer med funktionshinder få lära sig hur det är att leva med en sjukdom eller ett funktionshinder, och av anhöriga hur en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt funktionshinder påverkar de anhörigas liv. Blivande professionella får bättre förutsättningar att sköta sitt arbete i och med att de förutom de vetenskapliga kunskaperna också får en insyn i den insjuknades vardag.

Experten

Experterna är personer eller anhöriga som representerar olika sjukdoms- eller handikappgrupper och som alla har blivit utbildade för uppgiften. De har alla personliga erfarenheter av sjukdomen eller av att drabbas av ett funktionshinder. Experten håller anföranden utifrån sina egna erfarenheter eller deltar på annat sätt i utbildningen av blivande professionella. Samtliga experter har sin egen historia att berätta. Det finns ingen prototyp för experter eftersom alla människor är olika med olika bakgrund. Den som vill utbilda sig till expert måste dock uppfylla vissa lämplighetskriterier. Det viktigaste är att personen funnit sig tillrätta med sin livssituation. Dessutom bör det ha gått minst tre år sedan insjuknandet skedde eller funktionshindret uppstod. Den som vill bli expert bör också förbinda sig till att arbeta aktivt och på lång sikt.

Expertutbildningsnätverket

Expertutbildningsnätverket består i dagens läge av cirka 400 experter från 32 föreningar och förbund som representanter olika sjukdoms- eller handikappgrupper. I nätverket ingår dessutom 55 utbildningsenheter. Blev du intresserad av att utbilda dig till expert? Kontakta den förening eller det förbund som representerar din eller din anhörigs sjukdom eller funktionshinder. De utbildningsenheter som är intresserade av verksamheten ombes kontakta nätverkets administratör via den blankett som finns under fliken kontaktuppgifter på denna webbplats.